นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เรียน   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

         - ลำดับที่  16 - 26 กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์

         - ลำดับที่  33 - 34 กลุ่มวิชา การศึกษาปฐมวัย

           ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ มีอัตราว่างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 อัตรา จากการสละสิทธิ์และไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 195/2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มาแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

           อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก