นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จากเงินงบประมาณ

เรียน   ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ลำดับที่  5 - 7

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ มีอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 อัตรา

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 81/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 มาแทนตำแหน่งที่ว่าง จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว ไปรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หากไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร  คลิก