นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ซักซ้อมขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

***************************

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

          ตามที่ โรงเรียนในสังกัดมีความประสงค์ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยให้โรงเรียนที่จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ดำเนินตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้แจ้งแนวปฏิบัติไปแล้วนั้น แต่มีบางโรงเรียนที่ประสงค์ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะดำเนินการขอจ้างให้ดำเนินการ ดังนี้

          1. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอมติที่ประชุมในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ แล้วส่งตามตัวอย่างที่ส่งมาให้ความเห็นชอบ

          2. จัดทำหนังสือนำส่งเพื่อขอความเห็นชอบในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณพร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

          3. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวแล้ว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

          4. การขอความเห็นชอบการจ้าง ระยะเวลาการจ้างให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ หรือไม่เกินปีการศึกษา

           ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

          1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด

          2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  ดาวน์โหลด

          3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 04156/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546  ดาวน์โหลด

          4. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/3736   ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  ดาวน์โหลด

                   - ตัวอย่าง ระเบียบวาระการประชุม

                  - ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดการเสนอขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

                  - รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม

          5 หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/3344  ลงวันที่ ว 26 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด

          6. ตัวอย่างหนังสือขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ  ดาวน์โหลด