นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสรุปให้กรมบัญชีกลางทราบ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินอุดหนุน(รายหัว) เงินรายได้สถานศึกษา เงินผ้าป่า เงินบริจาค ฯลฯ ตามแบบรายงานที่ส่งมาให้ ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

- หนังสือนำส่ง  คลิก

- แบบรายงานการจ้างลูกจ้าง  คลิก