นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 โดยรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้น

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

- หนังสือนำส่ง  คลิก

- หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3945 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562  คลิก