กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศุกร์, 20 กันยายน 2019
2 ซักซ้อมการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ.ครั้งที่.2(1.ต.ค.2562) อังคาร, 03 กันยายน 2019
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2019
4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 05 เมษายน 2019
5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 05 เมษายน 2019
6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จันทร์, 01 เมษายน 2019
7 ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศุกร์, 08 มีนาคม 2019
8 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 08 มีนาคม 2019
9 การสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลือนเงินเดือนของข้าราชการครุูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษา พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2019
10 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย พุธ, 30 มกราคม 2019
11 แบบข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ศุกร์, 25 มกราคม 2019
12 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา พุธ, 07 พฤศจิกายน 2018
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุธ, 07 พฤศจิกายน 2018
14 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018
15 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2018
16 นำส่งขอเชิญร่วมงานการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ศุกร์, 24 สิงหาคม 2018
17 นำส่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ศุกร์, 24 สิงหาคม 2018
18 ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จันทร์, 20 สิงหาคม 2018
19 ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018
20 แก้ไขชื่อคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7