กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
21 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2018
22 การยื่นคำขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดลูกจ้างประจำของส่วนราชการเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบ พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2018
23 การชำระเงินค่าโต๊ะจีน (งานเกษียณอายุราชการ) พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2018
24 การบันทึกเพิ่มเติม แก้ไขและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ศุกร์, 20 เมษายน 2018
25 ด่วนที่สุด การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018
26 เชิญผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018
27 ตรวจสอบข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พุธ, 14 มีนาคม 2018
28 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) อังคาร, 13 มีนาคม 2018
29 การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 อังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2018
30 เพิ่มชื่อคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน อังคาร, 16 มกราคม 2018
31 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ศุกร์, 12 มกราคม 2018
32 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายและต่ำว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 อังคาร, 09 มกราคม 2018
33 ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อังคาร, 26 ธันวาคม 2017
34 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 พุธ, 06 ธันวาคม 2017
35 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561 พุธ, 01 พฤศจิกายน 2017
36 แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ศุกร์, 20 ตุลาคม 2017
37 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.ครั้งที่.2.(1.ตุลาคม.2560) จันทร์, 09 ตุลาคม 2017
38 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน พุธ, 27 กันยายน 2017
39 ขอเชิญร่วมงานการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างผู้เกษียณอายุราชการ พฤหัสบดี, 21 กันยายน 2017
40 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2560) อังคาร, 19 กันยายน 2017
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 7