นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020
2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) จันทร์, 23 มีนาคม 2020
3 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2020
4 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2020
5 ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อังคาร, 03 มีนาคม 2020
6 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2020
7 แบบข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (รอบ 1 เมษายน 2563) พฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2020
8 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศุกร์, 20 กันยายน 2019
9 ซักซ้อมการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ.ครั้งที่.2(1.ต.ค.2562) อังคาร, 03 กันยายน 2019
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2019
11 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 05 เมษายน 2019
12 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 05 เมษายน 2019
13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จันทร์, 01 เมษายน 2019
14 ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศุกร์, 08 มีนาคม 2019
15 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 08 มีนาคม 2019
16 การสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลือนเงินเดือนของข้าราชการครุูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษา พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2019
17 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย พุธ, 30 มกราคม 2019
18 แบบข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ศุกร์, 25 มกราคม 2019
19 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา พุธ, 07 พฤศจิกายน 2018
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุธ, 07 พฤศจิกายน 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7