นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพจังหวัดนครราชสีมา

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุกโรง

        ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพจังหวัดนครราชสีมาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบุคลากรในเรื่องการบรรจุ การแต่งต้ัง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยกำหนดประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 7.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ส่งแบบตอบรับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

   - หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

   - โครงการฯ  ดาวน์โหลด

   - กำหนดการฯ  ดาวน์โหลด

   - แบบตอบรับฯ  ดาวน์โหลด