เรื่อง   รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

เรียน   1. นางสาวศศิวิมล  การบรรจง      ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  ลำดับที่ 8    กลุ่มวิชาภาษาไทย

         2. นางสาวกนกอร  บำรุงไร่         ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  ลำดับที่ 13  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ มีอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ในสถานศึกษาสังกัดจากการไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด และจากการลาออกเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 230/2560 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มาแทนตำแหน่งที่ว่างสถานศึกษาในสังกัด ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก