นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ico-1505 เลือกตั้งคณะกรรมการ กตปน. สายบริหารฯ ico-1505

816บริหารสถานศึกษาใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการ กตปน. สายบริหารสถานศึกษาโดยมีผู้สมัครเข้ารับการตั้ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

หมายเลข 1 นายไพฑูรย์  การเพียร ผอ.ร.ร.วัดบ้านหนองกก หมายเลข 2 นายสัญชัย  ขวัญมา ผอ.ร.ร.บ้านยางวิทยา หมายเลข 3 นายอุดม  แข็งขัน ผอ.ร.ร.ชุมชนโนนแดง
714816

และขอแสดงความยินดีกับ กตปน.สายผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ คือ นายสัญชัย  ขวัญมา ผอ.โรงเรียนบ้านยางวิทยา