แจ้งสำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


                          ด้วย สพฐ. สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทศพระรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับ โดยกรอกข้อมูล สำรวจ ภายใน 30 พ.ย. 61  คลิก