นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

เงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. , ช.พ.ค. , ฌ.ศ.ร. ปี 2559

 

ที่ ค่าสงเคราะห์ศพ/เดือน....... ..ช.พ.ค... ..ช.พ.ส... ..ฌ.ศ.ร...
1 มกราคม

501

232

240

2 กุมภาพันธ์

596

308

320

3 มีนาคม

571

285

260

4 เมษายน

523

281

340

5 พฤษภาคม

609

328


340

6 มิถุนายน

603

292

300

7 กรกฎาคม

502

299

280

8 สิงหาคม

510

219

310

9 กันยายน

600

294

240

10 ตุลาคม

522

249

240

11 พฤศจิกายน

561

312

240

12 ธันวาคม

492

272

260

 

 เงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. , ช.พ.ส. , ฌ.ศ.ร. ปี 2560

 

ที่ ค่าสงเคราะห์ศพ/เดือน....... ..ช.พ.ค... ..ช.พ.ส... ..ฌ.ศ.ร...
1 มกราคม

 667

324

 260

2 กุมภาพันธ์

 569

 257

 260

3 มีนาคม

 498

 242

 250

4 เมษายน

 490

245

 240

5 พฤษภาคม

 531

 275

 200

6 มิถุนายน

 557

287

 320

7 กรกฎาคม

 566

 274

 240

8 สิงหาคม  582  285  140
9 กันยายน  525  271  300
10 ตุลาคม  603  295  240
11 พฤศจิกายน  588  290  240
12 ธันวาคม