การกู้เงินสวัสดิการสินเชื่อธนาคารออมสิน

- ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารออมสิน

- เอกสารเพิ่มเติมขอรับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

1. หนังสือรับรองหักเงินเดือนผู้กู้ผู้ค้ำ  (ออกโดยงานสวัสดิการ)

2. หนังสือรับรองเงินเดือน (ออกโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล)