นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การกู้เงินสวัสดิการสินเชื่อธนาคารออมสิน

- ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารออมสิน

- เอกสารเพิ่มเติมขอรับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

1. หนังสือรับรองหักเงินเดือนผู้กู้ผู้ค้ำ  (ออกโดยงานสวัสดิการ)

2. หนังสือรับรองเงินเดือน (ออกโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล)