การกู้เงินสวัสดิการเอนกประสงค์ธนาคารกรุงไทย


1. ชุดกู้และเอกสารประกอบการกู้

2.  เอกสารประกอบ

2.1 .. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ                                              ผู้กู้ / ผู้ค้ำ   .......

1  ชุด

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              ผู้กู้ / ผู้ค้ำ

1  ชุด

2.3 สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)                                                  ผู้กู้ / ผู้ค้ำ

1  ชุด

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส  (ถ้ามี)                    ผู้กู้ / ผู้ค้ำ

1  ชุด

2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส  (ถ้ามี)                                   ผู้กู้ / ผู้ค้ำ

1  ชุด

2.6 สำเนาใบหย่า / มรณบัตร  แล้วแต่กรณี                                   ผู้กู้ / ผู้ค้ำ

1  ชุด

2.7 สำเนาสลิปเงินเดือน  ย้อนหลัง  3  เดือน                                ผูู้กู้ / ผู้ค้ำ

1 ชุด

2.8 หนังสือรับรองเงินเดือน  ออกโดยกลุ่มบริหารบุคคล  สพป.นม.7      ผู้กู้ / ผู้ค้ำ......

1 ชุด