นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เพื่อสร้างบ้าน)

1.... สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย
2. วัน เดือน ปี  ที่บรรจุครั้งแรก
3. นังสือรับรองเงินเดือน ออกโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครราชสีมา เขต 7