นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การกู้เงินสวัสดิการ ช.พ.ค. โครงการ 3,000,000 บาท

การจัดชุดกู้เงินสวัสดิการ ช.พ.ค. ใช้เอกสารชุดกู้  จำนวน  2 ชุด  
ระบุสิทธิผู้กู้ 2 ชุดเอกสารทายาท  2 ชุด  ใส่ 1/1

เอกสารประกอบการกู้เงิน  จำนวน  2 ชุด

1... สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ............. ผู้กู้ /ผู้ค้ำ.... 2 ชุด
2 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ / ผู้ค้ำ 2 ชุด
3 สำเนาทะเบียนสมรส (ทะเบียนหย่า,มรณบัตร แล้วแต่กรณี)....... ผู้กู้ / ผู้ค้ำ 2 ชุด
4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชน  (คู่สมรส)....... ผู้กู้ / ผู้ค้ำ 2 ชุด
5 สำเนาทะเบียนบ้าน  (คู่สมรส) ผู้กู้ / ผู้ค้ำ 2 ชุด
6 สลิปเงินเดือน  ย้อนหลัง  3 เดือน ผู้กู้ / ผู้ค้ำ 2 ชุด
7 สเตทเม้นท์ 3 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ปรับเป็นปกติ 3 เดือนย้อนหลัง ผู้กู้ / ผู้ค้ำ 2 ชุด
8 หนังสือรับรองไม่เป็นหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.นม. ผู้กู้ 2 ชุด

(กรณี9.1ไม่เป็นหนี้ , 9.2 ไม่เป็นสมาชิก , 9.3 เป็นสมาชิกแต่ไม่เป็นหนี้)

9
หนังสือรับรองหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.นม.
ผู้กู้
2 ชุด
10
หนังสือรับรองความเป็นโสด
ผู้กู้ / ผู้ค้ำ
2 ชุด
11 กรณีสมรสแล้วแต่ใช้นางสาว ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้นางสาวจากสำนักทะเบียนอำเภอ................... ผู้กู้ 2 ชุด

 

การจัดเรียงชุดระบุสิทธิทายาท  1/1  จำนวน 2 ชุด

เอกสารประกอบด้วย (แบบ ช.พ.ค. 1/1  2 ชุด)

1.. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ.......... ผู้กู้........ 2 ชุด
2 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ 2 ชุด

อกสารทายาท (1 คน) หรือหลายคนแล้วแต่กรณี (ให้บุตรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

1.. สำเนาบัตรประจำตัวฯ 2  ชุด
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2  ชุด
3 สำเนาทะเบียนสมรส , ใบสำคัญการหย่า , ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล แล้วแต่กรณี ........ 2  ชุด
4 กรณีทายาทให้บุตร ต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป

การจัดเรียงชุดกู้ เรียงเอกสารชุดกู้ทั้งหมด 2 ชุด (จัดเรียงเหมือนกัน)

1.. ชุดกู้ ชุดที่ 1  และชุดที่  2
 

เอกสารของผู้กู้
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 สำเนาทะเบียนสมรส (สำเนาทะเบียนหย่า,มรณบัตร แล้วแต่กรณี)
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) 
2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส)

  2.6 สลิปเงินเดือน  3 เดือน  ย้อนหลัง
  2.7 สเตทเม้นท์ 3 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ปรับเป็นปกติ 3 เดือน ย้อนหลัง
   
3 เอกสารผู้ค้ำ คนที่ 1
  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
  3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.3 สำเนาทะเบียนสมรส (สำเนาทะเบียนหย่า,มรณบัตร แล้วแต่กรณี)
  3.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส)
  3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส)
  3.6 สลิปเงินเดือน 3 เดือน ย้อนหลัง
  3.7 สเตทเม้นท์ 3 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ปรับเป็นปกติ 3 เดือน ย้อนหลัง
   
4 เอกสารผู้ค้ำ คนที่ 2
  4.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
  4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  4.3 สำเนาทะเบียนสมรส (สำเนาทะเบียนหย่า,มรณบัตร แล้วแต่กรณี)
  4.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส)
  4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส)
  4.6 สลิปเงินเดือน 3 เดือน ย้อนหลัง
   
   
5 เอกสารพยาน  (2 คน ๆ ละ 2 ชุด  จำนวน 2 ฉบับ)
  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   
   
   
  กู้    600,000 บาท ผู้ค้ำ 1 คน
  กู้ 1,200,000 บาท ผู้ค้ำ 2 คน
  กู้ เกิน 1,200,000 บาท ผู้ค้ำ 3 คน

- ผู้ค้ำประกัน 1 คน สามารถค้ำได้  3 สัญญา  (รวมโครง 1- 6) ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เท่านั้น 
และต้องเป็นข้าราชการประจำ / ข้าราชการบำนาญ
พนักงานราชการสามารถค้ำกันเองได้ ต้องทำงานครบ 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

- สมาชิก ช.พ.ค. ที่กู้เงินโครงการ 7 แล้ว  ไม่สามารถกู้เพิ่มเติมได้อีก (กู้ได้ครั้งเดียว)
ยกเว้น มีการเปิดกู้โครงการใหม่