นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

1. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก  ช.พ.ค.  (ดาวน์โหลด)

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. (กรณีปกติอายุไม่เกิน 35 ปี)

1.1 .. ใบสมัคร  ช.พ.ค. 2 ชุด
1.2 ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ค.2 2 ชุด

(ฉบับจริง 1 ฉบับ  ถ่ายสำเนา  1 ฉบับ  และออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น  รับรองได้  15 วัน)
1.3 สำเนา ก.พ.7 / พนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง  ใช้สัญญาจ้างย้อนหลัง 2 ปี 2 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ชุด
1.5 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
1.6 สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด
1.7 สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี) 2 ชุด
1.8 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาและประทับตราสถาบัน / โรงเรียน (ฉบับจริง 1 ฉบับ  ถ่ายสำเนา  1 ฉบับ) 2 ชุด
1.9 เงินค่าสมัคร   จำนวน  1,050 บาท
2. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ส. (ดาวน์โหลด)
1
หลัก ฐานประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ส. (กรณีอายุไม่เกิน 35 ปี)
2.1 ใบสมัคร ช.พ.ส.1 2 ชุด
2.2 ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ส.2 2 ชุด

(ฉบับจริง 1 ฉบับ  ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ และออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 2 ชุด
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 ชุด
2.5 สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการคู่สมรสผู้สมัคร 2 ชุด
2.7 สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส ผู้สมัคร 2 ชุด
2.8 สำเนา ก.พ. 7 คู่สมรส ผู้สมัคร 2 ชุด
2.9 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาและประทับตราโรงเรียน/สถาบัน 2 ชุด

(ฉบับจริง  1 ฉบับ  ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)
2.10 เงินค่าสมัคร  จำนวน 650 บาท