นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การขอรับเงินค่าจัดการศพ

1. การขอรับเงินค่าจัดการศพ  สมาชิก  ช.พ.ค.

สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งระบุไว้หรือตามที่ระเบียบคุรุสภากำหนด
(คู่สมรส, บุตร, บิดา, มารดา, ผู้อยู่ในอุปการะ)  เพื่อไปขอรับเงินค่าจัดการศพจำนวน  200,000 บาท ดำเนินการดังนี้

เตรียมเอกสาร (อย่างละ 2 ชุด)

1. สำเนาใบมรณบัตรสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม (ประทับตราว่าตาย)
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. หลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์รายศพงวดสุดท้าย
6. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ
7. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ

ขั้นดำเนินการ

1. นำเอกสารข้างต้น ไปติดต่อที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด
2. กรอกหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (ช.พ.ค.5)
3. กรอกแบบคำขออนุญาตเป็นผู้จัดการศพ (ช.พ.ค.24)
4. รอรับเช็คสั่งจ่าย
5. ทายาทผู้ขอรับเงินควรไปถึงสำนักงาน สกสค. จังหวัด ก่อนเวลา 15.30 น. เนื่องจากต้องดำเนินการขออนุมัติเงิน
จากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินก่อน จึงจะจ่ายเช็คได้ และธนาคารปิดเวลา  16.00 น.


2. การขอรับเงินค่าจัดการศพ  สมาชิก ช.พ.ส.

สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ซึ่งระบุไว้หรือตามที่ระเบียบคุรุสภากำหนด
(คู่สมรส, บุตร, บิดา, มารดา, ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร, ผู้อุปการะ)  เพื่อไปขอรับเงินค่าจัดการศพจำนวน
50,000 บาท ดำเนินการดังนี้

ขั้นเตรียมเอกสาร (อย่างละ 2 ชุด)

1. สำเนาใบมรณบัตรสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม (ประทับตราว่าตาย)
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. หลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์รายศพงวดสุดท้่าย
6. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ
7. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ

ขั้นดำเนินการ

1. นำเอกสารข้างต้นไปติดต่อที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด
2. กรอกหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (ช.พ.ส. 29)
3. กรอกแบบคำขออนุญาตเป็นผู้จัดการศพ (ช.พ.ส.5)
4. รอรับเช็คสั่งจ่าย

การขอรับเงินสงเคราะห์์ครอบครัว

เมื่อฌาปนกิจศพหรือเก็บศพเรียบร้อยแล้ว  ให้ทายาทดำเนินการติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ในส่วนที่เหลือ
หลังจากจัดการศพแล้ว 15 วัน  เจ้าหน้าที่จะจัดสอบปากคำ

การขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

ขั้นเตรียมการ      (ผู้มีสิทธิรับเงินเตรียมเอกสาร  อย่างละ 2 ฉบับ  ดังนี้)

1. พยานเอกสาร
(1)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  และผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว กรณีผู้มีสิทธิรับเงินถึงแก่กรรม     แล้วให้นำใบมรณบัตรแนบเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
(2)  สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส)
(3)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
(4)  หลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์

2. พยานบุคคล
(1)  บิดาหรือมารดาผู้ถึงแก่กรรม
(2)  บุตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  กรณีมีบุตรที่มิได้จดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิรับเงินเช่นกัน
(3)  คู่สมรส กรณีมีคู่สมรสมากกว่าหนึ่งคน  ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสไปด้วย  เช่น  นาย ก. เป็นสมาชิก ช.พ.ค. และจดทะเบียนสมรสแต่งงานกับ นาง ข. มีบุตร 2 คน ต่อมานาง ข. ถึงแก่กรรม  และนาย ก. แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับ นาง ค. ซึ่งมีสิทธิรับเงิน ฯ  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสของ นาง ข. ด้วย

3. พยายบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารโรงเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ  กรณีสมาชิกได้รับเงินผู้มีสิิทธิรับเงินไว้แล้ว  ให้บุคคลที่ได้ระบุชื่อไว้เท่านั้น  เป็นผู้รับผลประโยชน์

ขั้นตอนดำเนินการ

1. พยานบุคคล นำพยานเอกสาร  ไปติดต่อสำนักงาน  สกสค.จังหวัด เพื่อบันทึกปากคำ  และยื่นหลักฐาน
2. รอการตอบรับจากสำนักงาน ช.พ.ค. ซึ่งจะแจ้งถึงผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง เพื่อให้ไปรับเงินที่สำนักงาน  สกสค. จังหวัดด้วยตนเอง  กรณีไม่สามารถไปรับได้ด้วยตนเอง  สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับแทนได้  แต่แบบมอบฉันทะของ สกสค. เท่านั้น  หรือถ่ายบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร  เจ้าหน้าที่จะโอนเงินเข้าให้เองโดยทายาทไม่ต้องไปรับ  และในการไปรับเงินจะต้องแสดงบัตรประจำตัวฯ ด้วยทุกครั้ง

การขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.

ขั้นเตรียมการ  ผู้มีสิทธิรับเงินเตรียมเอกสารอย่างละ 2 ฉบับ  ดังนี้

1. พยานเอกสาร
(1) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมและผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
(2) สำเนาทะเบียนสมรส
(3) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล

2. พยานบุคคล
(1) คู่สมรส หรือทายาทที่ขอรับเงิน ฯ
(2) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน หรือบุคคลทีี่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนดำเนินการ  เช่นเดียวกับการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.