นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:59 น.

newโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2558 (ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)

new กำหนดการอบรมปฏิบัตการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ(ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗)

newโคงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข"เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปรจำปี 2557....(ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

new การประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล

new การประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ ๑ - ๒

new โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ...(ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

new โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖...(ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

..........................................................................................

new เอกสารสมัครสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน...(ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

new ก.๗ คู่มือการให้คะแนนฯ ๓ ด้าน  (รวม๑)...(ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

new การเตรียมงานประเมิน ด้านที่๑ ๕๒๐๖๑๙...(ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

new การเตรียมงานประเมิน ด้านที่๒ ๕๒๐๖๑๙...(ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

new การเตรียมงานประเมิน ด้านที๓ ๕๒๐๖๑๙...(ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

newสัมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี v-star ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก ครั้งที่๘ (ลงวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖)