นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

- แบบฟอร์มแบบคำขอหนังสือรับรอง

- แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ

- แบบฟอร์มใบลา

- แบบคำขอพัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ

แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล

- แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร

- แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย

- แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ

- คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ

- คำอธิบายการจัดส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ

- แบบฟอร์มคำสั่งจ้างพนักงานราชการ

- แบบฟอร์มคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ

- แบบฟอร์มคำสั่งลาออกพนักงานราชการ

- แบบฟอร์มคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

- แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ

- แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม สำหรับข้าราชการครู

- แบบขอใช้สนามกีฬา