นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

987

icon_new2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด (New 29 มกราคม 2556 )

***************************************

การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 รอบที่ 9 ...คลิกอ่านประกาศ (New 13 ธันวาคม 2555)

วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และปฐมวัย

****************************************

ารนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ครั้งที่ 10 (7 พฤศจิกายน 2555)

เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ลงวันที่ 30 เม.ย.54

กลุ่มวิชาปฐมวัย  ลำดับที่  26  28   29 .....คลิกที่นี่ และสำรอง  ลำดับที่ 32 - 40 ...คลิกที่นี่

*****************************************

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ครั้งที่ 9 (1 ตุลาคม 2555)

เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ลงวันที่ 30 เม.ย.54 กลุ่มวิชาปฐมวัย และภาษาอังกฤษ

คลิกอ่านหนังสือราชการ

*****************************************

การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 รอบที่ 8...คลิกอ่านประกาศ ( 20 กันยายน 2555)

วิชาเอกวิทยาศาตร์  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติม ..คลิกอ่าน

******************************************

สรุปผลการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ข้อมูล ณ วันที่  6 สิงหาคม 2555  คลิกที่นี่

*******************************************

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ครั้งที่ 8

เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี วิทยาศาสตร์ และปฐมวัย ...คลิกอ่าน

หนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ (ตัวจริง) ...คลิกที่นี่

หนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ (ตัวสำรอง) ...คลิกที่นี่

******************************

รายชื่อผู้แสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)     ครั้งที่ 8 (21 สิงหาคม 2555)
ลำดับที่สอบได้ ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน หน่วยงานอื่นที่ขอใช้บัญชี วิชาเอก
- ไม่มีผู้สมัครใจ วัฒนานคร อบจ.สระแก้ว ภาษาไทย
87 นายชนินทร์ นวลสนิท วัฒนานคร อบจ.สระแก้ว ภาษาไทย
80 นส.สุภาวดี เศรษฐภักดี บ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ภาษาไทย
81 นางพัชรี ลุนสูงยาง บ้านครัวฯ สพป.สระบุรี เขต 1 ภาษาไทย
103 นางณัฐวัญญ์ เวทย์ตลับเงิน คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาษอังกฤษ
104 นส.กิตติพร อุทัยมา มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาษอังกฤษ
100 นส.พิมพ์ชนก ธานีวัฒน์ คลองสองพี่น้อง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาษอังกฤษ
101 นส.จิรญาภา ผิวกลาง คลองบางปู สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาษอังกฤษ
105 นายอนุภาพ ดอนเกิด วัดคลองสวน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาษอังกฤษ
107 นส.ศิริรัตน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วัฒนานคร อบจ.สระแก้ว ภาษอังกฤษ
108 นส.จุฑารัตน์ หมอกขุนทด ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว ภาษอังกฤษ
97 นางกิ่งกาญจน์ มะลิใหม่ บ้านสระซาง สพป.นครราชสีมา เขต 2 ภาษอังกฤษ
98 นส.วาสนา บุญนาที บ้านหนองปรือ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ภาษอังกฤษ
99 นส.ชญาพร ภูจันทึก สามัคคีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ภาษอังกฤษ
21 นส.วาลินี โผแพ เสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ดนตรี
27 นายวีระยุทธ พิสุราช พร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทยาศาสตร์
24 นส.น้ำเพชร ทับทิม บ้านทุ่งพระ สป.ชัยภูมิ เขต 2 วิทยาศาสตร์
25 นส.ชวัลนุช ลาภรัมย์ บ้านหนองนกเขา สพป.นครราชสีมา เขต 2 วิทยาศาสตร์
31 นายสุริยะ บุณยธรรมกุล บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สป.ชัยภูมิ เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
30 นางปัทมา พงษ์สีดา บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป.นครราชสีมา เขต 4 การศึกษาปฐมวัย
27 นส.สุปราณี วิจิตรธงชัย บ้านแสนสุข สพป.นครราชสีมา เขต 2 การศึกษาปฐมวัย