นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 ข่าววิทยฐานะ

 

icon_new2แต่ง ตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับประเมินขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เอกสารแนบ

icon_new2ราย ชื่อข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาอนุมัติตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เจต 7 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมือวันที่ 8 มกราคม 2558 (19/01/58)เอกสารแนบ

icon_new2การประเมินให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา (29/12/57)เอกสารแนบ

 icon_new2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่1,ด้านที่2)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(10/10/57)เอกสารแนบ

icon_new2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่1,ด้านที่2)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(17/09/57)เอกสารแนบ

icon_new2 การคัด เลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีี่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(16/09/57) เอกสารแนบ

icon_new2 แก้ไขคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (07/08/57) เอกสารแนบ

icon_new2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่1,ด้านที่2 และด้านที่3)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(05/08/57) เอกสารแนบ

icon_new2การประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ(05/08/57) เอกสารแนบ

 icon_new2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่1,ด้านที่2)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(4/08/57) เอกสารแนบ

icon_new2การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ เอกสารแนบ

icon_new2ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (22/07/57) เอกสารแนบ

icon_new2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่1,ด้านที่2)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เอกสารแนบ

icon_new2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่1,ด้านที่2และด้านที่3)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ เอกสารแนบ

icon_new2การประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ เอกสารแนบ

icon_new2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่1,ด้านที่2และด้านที่3)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ เอกสารแนบ

icon_new2 การประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (3/12/56)เอกสารแนบ

icon_new2 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (16/05/55) เอกสารแนบ

icon_new2การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่1 และด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เอกสารแนบ

icon_new2บัญชีรายลัเอียดคณะกรรมการประเมินการมีวิทยฐานะครูชำนาญการ เอกสารแนบ

icon_new2บัญชีรายละเอียดเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการมีวิทยฐานะครูชำนาญการ เอกสารแนบ

icon_new2แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เอกสารแนบ
ฉบับปรับปรุงใช้แทนฉบับเดิม

icon_new2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ด้านที่1และด้านที่2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

icon_new2 แต่งตั้งคณะกรรมประเมินวิทยฐานะชำนาญการ รายละเอียด

icon_new2 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีี่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียด

icon_new2 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ คำสั่งที่ ๓๓๕ , ๓๓๖ (28 มิ.ย. 56)