นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

suriya       nonpeeb          pms1 
    โรงเรียนสุริยาอุทัยพิมาย                         โรงเรียนบ้านโนนปีป                                  โรงเรียนพิมายสามัคคี๑

 

nj        LOGOSARAI        bnm
     โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก                   โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา                            โรงเรียนบ้านหนองม่วง         

 

999         DON        lungpradoo
   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒                        โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ                                    โรงเรียนบ้านลุงประดู่

 

petch         banor        prapha
       โรงเรียนเพชรหนองขาม                     โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี                         โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์

 

sampanieang         nbr

        โรงเรียนบ้านสำพะเนียง                  โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)