เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมี นาย กุลศักดิ์ นนตานอก ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนอีลุ่ม ประธานศูนย์ฯ ที่ ๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนและถูกต้อง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวิตนักเรียนทุกคน ด้วยความมุ่งหวังว่านักเรียนจะเติบโตอย่างมคุณภาพรอบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูธุรการ จำนวน ๒๐๐ คน และในการนี้ขอขอบคุณ นายวิทยา โพธิ์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมครั้งนี้

ti1

ti2

ti3

ti4

ti5

ti6

ti7

ti8

ti9

ti10

ti11

ti12

ti13

ti14

ti15