ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 จัด workshop รอง ผอ.สพป.,ศึกษานิเทศก์,ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วย กรรมการ และเลขานุการศูนย์ฯ ทุกศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมลำมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อเตรียมพร้อมรับการสอบ NT และ O-net ประจำปีการศึกษา 2554 ที่จะจัดให้มีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งการสอบ O-net จะสอบในวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 และ NT สอบในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2555 นี้

no1

 

no2

 

no3

 

no4

 

no5

 

no6

 

no7

 

no8