เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

         ด้วยกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์  ได้จัดทำโปรแกรมเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2555 เป็นต้นไป  จึงขอให้ท่าน แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน หรือตัวแทน 

มารับรหัสส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงเรียน  เพื่อจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนประจำเดือน มีนาคม 2555 

ในระบบ E-Money สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผ่านเว็บไซต์

www.korat7.ksom.net  ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม  2555 เป็นต้นไป  

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่่การเงิน สพป.นม.7  คุณแสงเดือน  เชดนอก  080-1634749