เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เดินทางไปเป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน) ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดป่าดอนแซะ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และในการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพ พัฒนาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี และเผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพต่อไป บรรยากาศในการอบรมนอกจากการปาฐกถาโดยฝ่ายสงฆ์แล้วยังมีการบรรยายพิเศษโดยฝ่ายฆราวาสอีกด้วย ซึ่งมีหัวข้อการสอนเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับวิถีชีวิตครู การบริหารจิตและการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความคิดรากฐานแห่งการสอนและการสอนคนให้เป็นคนดี การสร้าง พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี อีกทั้งยังมีการฝึกเดินจงกรม การทำวัตรเช้าและเย็น การสมาทานศีล และการทำสมาธิ

tame1

tame2

tame3

tame4

tame5

tame6

tame7

tame8

tame9

tame10