นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7


คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประเมิน สัมฤทธิผล ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.