นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจคณะครูนักเรียน ผู้บริหารในงานวันเด็กอำเภอโนนแดง

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม ๒๕๖๓