นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗

เดินทางไปร่วมงานวันครูอำเภอประทายในภาคบ่าย และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP

ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอประทาย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนชุมชนประทาย