นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗  นำคณะบอร์ดบริหารร่วมชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ.และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ จากนั้น

เป็นการประชุมบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในเขตเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน

รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและพร้อมที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ โคราช ๗ สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมลำมูล