นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบหมายให้นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.(พัฒนาเด็กปฐมวัย)วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมลำมูล