นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบหมายให้นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นรถบุษบก         แห่รอบเมืองพิมาย จากนั้น กล่าวรายงานพิธีเปิดงานเนื่องในงานสักการะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม สัปดาห์วันมาฆบูชา วัดสระเพลง พิมาย                     ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดงาน