นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกตรวจติดตาม เยี่ยมสนามสอบ O-NET  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนตูม  (รัฐราษฎร์รังสรรค์)โรงเรียนวัดสองพี่น้อง            โรงเรียนบ้านโนนรัง โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา โรงเรียนเมืองยางคุรุราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)              วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓