นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา 7 ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสัญจรผู้บริหารในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านประสุข เพื่ออำนวยความสะดวกแลกเปลี่ยนบริบท Benchmark และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายทางการศึกษา ที่มีความเคลื่อนไหว ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.ให้เท่าทันข้อมูลข่าวสารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โคราช 7 สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และกล่าวขอบคุณ ผอ.เพชร กล้าหาญ รวมถึงคณะครูบุคลากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านประสุข ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง