นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗  นำคณะบอร์ดบริหารร่วมชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ.และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ จากนั้น เป็นการประชุมบอร์ดบริหารเพื่อหารือข้อราชการและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ โคราช ๗ สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมลำมาศ