นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7


นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 7 และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ เกี่ยวกับการขอเอกสาร/สั่งการเอกสาร แบบ ONLINE ด้วยโปรแกรม OSS CENTER ONLINE ข้อมูลที่เผยแพร่บน WEBSITE ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ( DRIVE THRU ) ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานการให้บริการแก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษ สพป.นครราชสีมา เขต 7 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพป.สระแก้ว เขต 1 และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี