นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 7 และคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านหินเทิน ตำบลดินสอ อำเภอนาดีและอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอนาดี    จังหวัดปราจีนบุรี