นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 และรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกอบด้วย นายบุญหมั่น ค้าทอง  นายดิลก ศิรินาคดิลก นายประมวล บุญทีฆ์  นำคณะบอร์ดบริหารร่วมชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ.พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และประชุมบอร์ดบริหารเพื่อหารือข้อราชการและเตรียมปฏิบัติการหลังศึกษาดูงานตามโครงการ DRIVE -THRU มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ สู่เป้าหมายเดียวกันคือ โคราช ๗ สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ๐๘.๐๐-๑๐.๒๐ น.  ณ ห้องประชุมลำมาศ