นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

 

 

 

 

 

 

 

ผล O-NET เขต 7 ชื่นใจ
หนึ่งเดียว ที่ได้เต็ม 100 คะแนน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดช.ณภัทร สามิดี โรงเรียนชุมชนโนนแดงค่ะ