นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานปฏิบัติการเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) กิจกรรม BIG CLEANING DAY "ทุกจุดสะอาด


คัดกรองสำคัญ ทุกงานปลอดภัย ยืนไกล 1 เมตร โคราช 7 มาตรฐาน"
เราจะผ่านไปด้วยกัน โคราช 7 สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง