นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7


น ายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นำบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปฏิบัติตามมาตรการต้านไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจัดให้มีจุดคัดกรองผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการตลอดเวลา ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอล์ฮอล์ วัดไข้ก่อนเข้าเขต เว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อมาติดต่อราชการ ห่างกัน 2 เมตร จัด BIG CLEANNING DAY เป็นระยะ  ตลอดจนมีการจัดเวรให้เจ้าหน้าที่  WORK AT HOME