นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายพีรพงศ์. สุรเสน.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗. ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗

▨ อ่านเพิ่มเติม ...