นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ให้กำลังใจการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และคณะ ออกนิเทศ เยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านละโว้. ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านละโว้และสำรวจพื้นที่ที่กำลังได้รับการพัฒนา.

▨ อ่านเพิ่มเติม ...