นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ธำรงเขตสุจริต

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้าง และ ลูกจ้าง ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร และ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง เพื่อประกาศถึงความเป็นเขตสุจริต 

▨ อ่านเพิ่มเติม ...