จากนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ วรวัจน์  เอื้ออภิญญากุล ได้กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา
ซึ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 7 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 102 โีรงเีีรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.74 การกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่แตกต่างกัน มีข้อจำกัดหลายด้าน สพป.นครราชสีมา เขต 7 จึงกำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น โดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กมากำหนดแนวทางการพัฒนาคุรภาพร่วมกันเพื่อนำเสนอคณะกรรมการในการพัฒนา
page1page2page3