new***การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ...คลิกอ่าน (ลงวันที่ 19 ม.ค 2556)

new***ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)***

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

new***แจ้งสำหรับส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างและต้องการขอใช้บัญชี จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น) ...คลิกอ่าน