นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7


 1. หนังสือเชิญประชุม


    ขอเชิยประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 2/2562

    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561

     ขอเชิญประชุมผุู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2560

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560

    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

     ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2559

     ขอเชิญประชุมผุู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559

      ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559

      ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559

      ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
    
       ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้่งที่ ๑/๒๕๕๘

       ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
     
       ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
 
       ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
      
      
 
 2. ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นคร
ราชสีมา เขต 7


     ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ครั้งที่ 1/2563

   ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ครั้งที่ 2/2562 

    ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ครั้งที่ 1/2562

     ระเบียบวาระการประชุมผุู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ครั้งที่ 5/2561

     ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ครั้งที่ 4/2561

      ระเบียบวาระการประชุมรอง ผอ.สพป.นครราสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 3/2561

     ระเบียบวาระการประชุมรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2/2561

     ระเบียบวาระการประชุมรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกุล่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 1/2561

     เอกสารสารแนบหน่วยตรวจสอบภายใน

    คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

   ระเบียบวาระการประชุม รอง ผอ.เขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา 8/2560

    ระเบียบวาระการประชุม รอง ผอ.เขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา 7/2560

    ระเบียบวาระการประชุม รอง ผอ.เขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา6/2560

     ระเบียบวาระการประชุม รอง ผอ.เขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา 5/2560

     ระเบียนวาระการประชุม รอง ผอ.เขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560

    ระเบียบวาระการประชุม รอง ผอ.เขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560

     ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2560

     ระเบียบวาระการประชุมผุู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1/2560

     ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2559

    ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559

     ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

      ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

      ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

     ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

      ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
        
    
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗


      ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

 
     ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
     
      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๗ 05/03/2014, 15:03

      ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่๑/๒๕๕๖

      ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕


        เอกสารแนบท้าย
  
      นโยบาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 (1)  

      นโยบาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 (2)

 
3. รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๗


    รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562

     รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

     รายงานการประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ครัั้งที่ 4/2561

     รายงานการประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561

      รายงานการประชุม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2561

     รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2561

     รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 8/2560

    รายงานการประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา 7/2560

    รายงานการประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา 6/2560

     รายงานการประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา 5/2560

    รายงานการประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา 4/2560

     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560

     รายงานการประชุมผุู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560

      รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

      รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (๑/๒)

      รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (๒/๒)

      รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (เอกสารแทรกหน้า 62)

     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

           รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

      รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

      
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 05/03/2014, 15:02
    
      รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔