นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่องแนวปฏิบัติในการขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามที่ สพป.นม.7 ได้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ประสงค์ขอรับการพัฒนาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ยื่นแบบคำขอรับการพัฒนาตามวิทยฐานะที่กำหนด โดยจัดส่งให้ สพป.นม.7 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป และ สพป.นม.7 สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษาตามที่ระบุ แยกตามหน่วยพัฒนา ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะประกาศรายชื่อรายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียดการพัฒนา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน นั้น และหน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมพัฒนา ฯ ครั้งที่ 1 ซึ่ง สพป.นม.7 ได้แจ้งให้ทราบแล้วทาง เว็บไซต์ http://www.Korat7.go.th

เนื่องจาก สพฐ. และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญในช่วงที่ผ่านมา พบปัญหาบางประการ ดังนี้

1. ครูส่วนหนึ่งเข้ารับการพัฒนา โดยไม่ได้ส่งชื่อผ่าน สพป. ต้นสังกัด

2. ครูส่วนหนึ่งสมัครเข้ารับการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่เข้ารับการพัฒนาอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง

กรณีดังกล่าว เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว.3) ข้อ 2.4 และข้อ 2.5 ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรองการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม 2012-03-26_152500_หนังสือสำนักงาน_ก.ค.ศ.ที่_ศธ0206.7_ว3_ลว.7 เม.ย.2554.pdf

          สพป.นม.7 จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ประสงค์ขอรับการพัฒนาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทย ฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้ยึดแนวปฏิบัติตามหนังสือของ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/814 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04216/1778 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 โดยเคร่งครัด หากมีความต้องการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่จะเข้ารับการพัฒนา ให้ทำเรื่องผ่าน สพป.นม.7 ทุกครั้ง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

2012-03-26_144602_หนังสือ_สพฐ.ที่_ศธ04216_814_ลว.23กพ.2555.p df


2012-03-26_144721_หนังสือ_สพฐ.ที่_ศธ04216_1778_ลว.20มีค.2555 .pdf